image

 

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตรในแนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน
  • เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว ชุมชนและสังคมในการพึ่งพาตนเอง
  • การแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • การอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
  • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
Powered by MakeWebEasy.com